Debitorregler

HER FINDER DU VORES DEBITORREGLER

Almindelige regler og vilkår for betalinger gennem “LeverandørService”

§ 1.
Ved “LeverandørService” forstås en betalingsordning for betalinger mellem erhvervsvirksomheder, hvorefter en kreditor efter forudgå-ende skriftlig aftale med sit pengeinstitut og efter en af debitor meddelt skriftlig tilladelse, der er noteret af debitors pengeinstitut, mod-tager betaling for bestemte af tilladelsen omfattede tilgodehavender hos debitor ved træk på dennes konto i pengeinstituttet.
Tilladelsen, der kan gives til debitors pengeinstitut på kreditors vegne, skal være afgivet på en af debitors pengeinstitut udstedt eller godkendt blanket.
Det skal aftales direkte mellem debitor og kreditor, på hvilke tidspunkter kreditor er berettiget til at trække tilgodehavender på debitors konto.

§ 2.
Debitor er over for kreditor og sit pengeinstitut pligtig at have midler, der er tilstrækkelige til at dække betalingen, til rådighed på konto-en den aftalte betalingsdag.

§ 3.
Debitor skal senest 3 ekspeditionsdage før hver betaling have modtaget et advis fra kreditor om betalingens art, størrelse og betalingsdag. Har debitor ikke modtaget advis om betalingen, kan debitor afvise betalingen i overensstemmelse med pkt. 4.
I det omfang, det er foreneligt med den til enhver tid gældende lovgivning, er debitor indforstået med at anerkende adviset som behørigt påkrav i alle tilfælde, hvor påkrav efter lovgivningen eller efter aftale er nødvendig for at hidføre bestemte retsvirkninger.

§ 4.
Debitor kan afvise betalingen ved skriftligt at underrette sit pengeinstitut om, at betaling ikke må finde sted respektive skal tilbageføres. Begæring om afvisning skal være debitors pengeinstitut i hænde senest 2 ekspeditionsdage efter betalingsdagen. Sådan afvisning gælder kun for den eller de betalinger, som angives i afvisningsbegæringen, men ikke for andre og fremtidige betalinger, der omfattes af den indgåede aftale.

§ 5.
Træktilladelsen anses som gældende, indtil debitors pengeinstitut har modtaget tilbagekaldelse af tilladelsen fra debitor. Tilbagekaldelsen har først virkning for betalinger, der finder sted 2 ekspeditionsdage efter, at tilbagekaldelse er kommet frem til pengeinstituttet.
Debitors pengeinstitut er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde en tidligere stedfunden notering af træktilladelsen, hvorved tilladelsen betragtes som bortfaldet for betalinger, der skal finde sted senere end 2 ekspeditionsdage efter den dag, tilbagekaldelsen er sket.
Ved ophævelse af kontoforholdet, herunder ved lukning eller spærring af debitors konto, anses tilladelsen for bortfaldet. Det samme gælder i tilfælde, hvor tilladelsen efter lov eller almindelige retsgrundsætninger må betragtes som ophørt.

§ 6.
Betaling finder sted på basis af oplysninger fra kreditor. Pengeinstitutterne kontrollerer, at der eksisterer en træktilladelse, og at betaling ikke er afvist i overensstemmelse med pkt. 4, eller betalingstilladelsen er ophørt efter pkt. 5, og foranlediger herefter betalingen foretaget på den mellem debitor og kreditor aftalte betalingsdag.
§ 7.
Efter afvisningsfristens udløb kan tilbageførsler, der sker på debitors foranledning, kun gennemføres efter aftale med kreditor.
Overførsler gennem systemet fra debitors konto, der ikke tilbageføres, anses som frigørende betaling for debitor.

§ 8.
Der udstedes ikke særskilt kvittering for de stedfundne betalinger, idet debitor gennem kontoudtog fra sit pengeinstitut får meddelelse om betalingerne.

§ 9.
Hverken kreditors eller debitors pengeinstitut eller PBS er over for debitor eller kreditor ansvarlig for driftsforstyrrelser, der medfører manglende gennemførelse af eller forsinkelser, fejl eller mangler ved betaling, medmindre det godtgøres, at forholdet skyldes forsømmelse eller skødesløshed hos pengeinstitutterne eller PBS, og deres ansvar ved eventuelle driftsforstyrrelser er, uanset om de har udvist sådan forsømmelse eller skødesløshed, under alle omstændigheder indskrænket til at foretage afhjælpning af manglerne, og yderligere ansvar kan ikke gøres gældende, heller ikke ansvar for indirekte følger eller videregående skadevirkninger.
Såfremt den automatiske betaling ikke gennemføres på grund af, at debitors pengeinstitut standser sine betalinger eller går konkurs, kan kreditor på anden vis opkræve beløbet hos debitor, medmindre andet følger af lovgivningen. Kreditor kan i denne situation ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for debitor som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført via LeverandørService, såfremt debitor betaler inden for den af kreditor fastsatte nye frist.

§ 10.
Risikoen for tilintetgørelse, bortkomst, beskadigelse, forsinkelse, fejl eller mangler under forsendelse, behandling eller bearbejdelse af indgangsmateriale eller andet datamateriale i systemet bæres i forhold mellem debitor og kreditor af kreditor, der – selv om forholdet medfører udeblivelse eller forsinkelse med betalingen – ikke i den anledning kan gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for debitor.

LÆR OS BEDRE AT KENDE

Herunder kan du lære vores team bedre at kende og blive klogere på, hvad vi kan tilbyde dig som kunde i MultiLine

KUNDESERVICE

SALG

PRODUKTSIKKERHED

INDKØB & DISPONERING

LAGER & LOGISTIK

KUNDETRYK

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Ansvarlighed & Omtanke

Vil du handle mere ansvarligt og med større omtanke for miljøet? Vi har nok markedets største udvalg af produkter og løsninger med forskellige miljøfortrin.

» Borddækning

Bliv inspireret af de seneste trends inden for borddækning gældende for foråret og sommeren 2024. Stort udvalg af både sæson- og helårsvarer inden for servietter, duge og løbere.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.