Udvidet producentansvar

?

Hvad går det ud på?

?

FAQ

Hjem » Udvidet producentansvar

Udvidet producentansvar for emballage

EU har vedtaget et direktiv, der betyder, at alle medlemslande skal indføre producentansvar for emballage inden 1. juli 2025.
Hvad kommer det til at betyde for dig? Det kan du læse mere om her på siden. 

Udvidet producentansvar træder i kraft

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Producentansvar betyder, at den enkelte producent vil blive opkrævet omkostningen for affaldshåndteringen af den emballage, de sender på markedet, og det kommer til at ske efter ”forureneren betaler princippet”.

Hvad?

Det udvidede producentansvaret betyder, at alle emballerede produkter vil blive pålagt et økonomisk bidrag, når de sendes på det danske marked. Det udvidede producent ansvar påhviler altså den, der første gang sender emballagen på markedet.

Hvorfor?

Forventningen er, at der vil ske et skift til anvendelse af mindre og mere genanvendelig emballage, der er bedre designet, og som samtidig bliver billigere at bruge, fremfor mere miljøskadelig emballage. En stor fordel for miljøet.

Producenter bliver motiveret til at designe produkter, der er lettere at genanvende, reparere eller genbruge, hvilket reducerer mængden af affald.

Ved at sikre, at produkter og deres emballage er mere miljøvenlige gennem hele deres livscyklus, mindskes den samlede miljøpåvirkning til gavn for os alle.

Producenter, der laver mere bæredygtige produkter, kan opnå økonomiske fordele gennem reducerede affaldshåndterings-omkostninger.

Producenterne bliver opmuntret til at udvikle nye teknologier og innovation indenfor produktdesign, der understøtter bæredygtighed. 

FAQ

Find svar på dine spørgsmål omkring udvidet producentansvar lige herunder i vores FAQ og dan dig et overblik.

Hvad er udvidet producentansvar for emballage?

Det udvidet producentansvar for emballage er en lovgivning der kommer grundet EU direktivet 2018/852. For bidraget her, vil vi kun fokusere på det danske marked. Det arbejder ud fra princippet at forureneren betaler. Det betyder at virksomheden som sætter emballage på det danske og europæiske marked bliver pålagt et bidrag per kg. man sætter på markedet. Man arbejder altså efter ”Forureneren betaler” princippet.

Hvorfor kommer det?

Producentansvaret for emballage bliver implementeret for at reducere emballageaffaldet og højne kvaliteten på emballagen specielt med henblik på at kunne genanvende eller genbruge emballagen efter brug.

Hvad er emballage i denne sammenhæng?

Emballage er overordnet opdelt i 3 forskellige kategorier, Primær (Salgsemballage), Sekundær (Multipak-emballage), Tertiær (Transportemballage).

Primær emballage er den emballage der er i direkte kontakt med produktet, såsom shampooflasken.

Sekundær emballage er den emballage der gør det nemmere at håndtere flere produkter på engang, såsom papkassen du har en kolli shampooflasker i.

Tertiær emballage er den emballage man bruger til transport og skal beskytte produkterne fra at ødelægges. Det kunne være pallen man sender på, eller plastikfilmen man foliere ens palle ind i.

Hvad er serviceemballage?

Service emballage er en speciel type emballage, der opfylder et service behov for f.eks. i Take Away branchen.

Eksempler på service emballage:

  • Papkrus, papskåle og andre form for Take Away beholdere
  • Plastfolie
  • Kageæsker og lign.
  • Burger, sandwich og kebab papir
  • Skumbakker og kødbakker

Hvad er transportemballage?

“Transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.” ifl. Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr 1455 af 07/12/2015.

Hvad er own brand-definitionen?

”Enhver fysisk eller juridisk person, som får emballage eller påfyldt emballage udformet eller fremstillet under sit eget navn eller eget varemærke, uagtet hvem der har fremstillet emballagen eller den påfyldte emballage og om andre varemærker er synlige på emballagen eller den påfyldte emballage.” Ifl. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage. BEK nr. 281 af 12/03/2024.

Hvad er en mikrovirksomhed?

”En hver fysisk eller juridisk person, der beskæftiger under 10 personer og har en årlig omsætning, forstået som det beløb, der er indtjent i en bestemt periode, eller en årlig balance, forstået som en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver, der ikke overstiger 15 mio. kr.” Ifl. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage. BEK nr. 281 af 12/03/2024.

Hvad er et miljøgraduerende bidrag?

Et miljøgraduerende bidrag er en økonomisk mekanisme, hvor bidragene eller gebyrerne for affaldshåndtering varierer afhængigt af produktets miljøpåvirkning. Systemet er designet til at fremme mere bæredygtige designvalg ved at gøre det dyrere at producere og bruge miljøskadelige materialer og billigere at vælge miljøvenlige alternativer. Her er nogle nøgleaspekter ved miljøgraduerende bidrag:

  • Miljøpåvirkningens vægtning: Gebyrerne fastsættes ud fra produktets eller emballagens miljøpåvirkning. Materialer, der er svære at genanvende, har høj miljøbelastning eller indeholder skadelige stoffer, pålægges højere bidrag.
  • Incitament til bæredygtighed: Producenter opmuntres økonomisk til at vælge miljøvenlige materialer og design, da lavere miljøpåvirkning resulterer i lavere bidrag. Dette kan stimulere innovation inden for grøn teknologi og bæredygtigt design.
  • Forurener-betaler-princippet: Systemet er baseret på princippet om, at forureneren betaler. Dem, der skaber mere affald eller bruger mere forurenende materialer, skal bidrage mere til omkostningerne ved affaldshåndtering og miljøbeskyttelse.
  • Støtte til affaldshåndtering: Indtægterne fra miljøgraduerende bidrag bruges ofte til at finansiere affaldshåndteringssystemer, genanvendelsesprogrammer og andre miljøinitiativer, der reducerer den samlede miljøpåvirkning.
  • Fleksibilitet og tilpasning: Systemet kan tilpasses forskellige sektorer og typer af produkter, hvilket gør det muligt at målrette specifikke miljøudfordringer inden for forskellige industrier.

Samlet set er formålet med et miljøgraduerende bidrag at reducere den miljømæssige belastning ved at gøre det økonomisk fordelagtigt for producenterne at vælge og udvikle mere bæredygtige produkter og emballager.

Hvornår træder direktivet i kraft?

Det udvidet producentansvar for emballage træder, efter planen, i kraft d. 1. juli 2025. Herefter vil der være et bidrag på al emballage, der kommer på det danske marked.

Hvem bliver påvirket af udvidet producentansvar?

Alle der sætter emballage på det danske marked. Med det danske marked menes det danske affaldshåndteringsmarkedet. Da det i sidste ende er affaldsbehandlerne, der skal kompenseres for deres arbejde af producenterne og ikke igennem borgerbidraget for emballage affald. Der vil stadig være borgerbidrag på andet affald, såsom madaffald.

Hvad er et EU-direktiv?

Et EU-direktiv er en retsakt, som EU-landene skal følge. Det fastsætter mål, som hvert land skal nå på en bestemt tid. Men det er op til hvert land at beslutte, hvordan de vil opfylde disse mål ved at tilpasse deres egne love og regler.

Hvad er en EU-forordning?

En EU-forordning er en lov, som er direkte og bindende for alle EU-lande uden behov for yderligere implementering i national lovgivning. Den gælder ensartet i hele EU og træder automatisk i kraft på det tidspunkt, den bliver vedtaget.

Hvad er forskellen på et EU-direktiv og en EU-forordning?

Et EU-direktiv fastsætter mål, som medlemsstaterne skal opfylde inden for en bestemt tidsramme, men det overlader valget af midler til medlemslandene. Med andre ord skal medlemslandene selv vedtage nationale love eller ændre eksisterende love for at opfylde direktivets krav.

En EU-forordning er derimod en juridisk bindende retsakt, der gælder direkte i alle medlemsstater uden behov for yderligere implementering i national lovgivning. Forordninger har fuld lovkraft fra det øjeblik, de vedtages, og gælder ensartet i hele EU. Der er ikke behov for medlemslandene at vedtage yderligere nationale love for at gennemføre dem.

Hvem skal rapportere til udvidet producentansvar for emballage?

Alle der sætter emballage på markedet kan blive pålagt at rapportere deres emballage. Dog er der forskellige krav, alt efter hvor meget virksomheden sætter på markedet, og om man har sit eget varemærke, samt hvornår man sætter det på markedet. Slutbruger vil aldrig være ansvarlig for emballagen. – Brugeren af Take Away koppen skal selvfølgelig ikke registrere sig hos Dansk Producentansvar fx.

Hvad er Dansk Producentansvar (DPA)?

Dansk Producentansvar er en selvejende, nonprofitorganisation, der opererer under Miljøbeskyttelsesloven med delegerede opgaver fra Miljøministeriet. Deres ansvarsområder inkluderer generel vejledning om producentansvar og afgørelser om virksomheders inddragelse samt udbetaling af skrotningsgodtgørelse for biler. Læs mere her.

Hvad er en kollektiv ordning?

En kollektiv ordning er en administrativ organisation, der hjælper med at håndtere al emballagen, der kommer på markedet for dens medlemmer. Kollektivordningens vigtigste opgave er at sikre, at dens medlemmers forpligtelser bliver overholdt.

Hvordan indberetter man?

Man skal indberette det antal kg, man sætter på markedet per fraktion, både indenfor erhverv, husholdning samt om det er genanvendeligt, restaffald eller farligt. Og i sidste ende skal man også kunne rapportere, hvor meget man sætter ind per miljøgraduerede bidrag.

Hvad er en fraktion?

En fraktion er den materialetype emballagen har, f.eks. træ, pap, papir, plast.

For plastik vil der i 2025 være 4 forskellige fraktioner, hård PET, Hård plast, Fleksibel plast og skumplast.

Hvordan skal man sortere sit affald?

Vi henviser til Miljøstyrelsens sorteringsguide

Hvad betaler man for igennem bidraget?

Man betaler for affaldsbehandlingen, samt en lille del til administrative omkostninger til kollektivordningen. Hvis man ikke kan dokumentere ens miljøgraduerede bidrag, eller ens emballage ikke overholder kravene, vil man også på pålagt en malus (Straf). Den vil som minimum være 35% højere end det lave bidrag.

Hvordan undgår vi dobbeltbetaling af bidraget?

Hos MultiLine holder vi os opdateret på al lovgivning for at sikre, at vi forstår rapporteringskravene. Vi gør det for at sikre, at vores leverandører opkræver de rigtige bidrag, samt at vi ikke selv rapportere ikke nødvendig emballage til DPA og derved har en dobbeltbetaling.

Hvad med flergangsbrugsemballage, der ikke i forvejen har et bidrag?

I første omgang, til rapporteringen i 2024, vil det ikke indgå i rapporteringen. Det er kun for engangsemballage. 1. del af bekendtgørelsen har ikke inkluderet noget omkring flergangsbrugsemballage. Men vi ved, at der vil komme et bidrag på flergangsbrugsemballage uden et i forvejen eksisterende bidrag som pant.

Hvad gør man med flergangsmaterialer (genbrugsmaterialer) der allerede har et bidrag på, som EURO paller og pant?

I første omgang, til rapporteringen i 2024, vil det ikke indgå i rapporteringen. Det er kun for engangsemballage. 1. del af bekendtgørelsen har ikke inkluderet noget omkring flergangsbrugsemballage og vi kan derfor ikke sige præcist hvad der vil ske med bidraget på disse, hvis der kommer nye forhold, vil vi selvfølgelig informere omkring det.

Hvad med udvidet producentansvar for emballage for eksporterede varer?

Hvis I køber varer hos os der skal ud af det danske marked, vil vi sørge for at der ikke kommer et bidrag på varerne, det kan dog stadig betyde at der vil være et bidrag i det land varen bliver eksporteret til.

Det handler altså kun om at betale for den affaldshåndtering der sker i Danmark.

Vigtige datoer vedr. implementering af udvidet producentansvar

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Ansvarlighed & Omtanke

Vil du handle mere ansvarligt og med større omtanke for miljøet? Vi har nok markedets største udvalg af produkter og løsninger med forskellige miljøfortrin.

» Borddækning

Bliv inspireret af de seneste trends inden for borddækning gældende for foråret og sommeren 2024. Stort udvalg af både sæson- og helårsvarer inden for servietter, duge og løbere.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.